Regulamin

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.jekko.com.pl (dalej jako: „Strona Internetowa” lub „Strona”) jest spółka JEKKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wolsztynie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646364, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn, NIP 9231703597, REGON 365833421, wysokość kapitału zakładowego: 45.000 zł, adres poczty elektronicznej: jekko@jekko.com.pl, numer telefonu: +48 68 347 58 58 (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszej Strony. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Szybki kontakt z nami:

 • mailowo: jekko@jekko.com.pl
 • czat dostępny na Stronie
 • telefonicznie: +48 68 347 58 58
 • osobiście pod adresem: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn lub Okunin 21, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

 

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona ma charakter informacyjny, umożliwia zapoznanie się z produktami i usługami Właściciela Strony oraz kontakt z nim m.in. poprzez złożenie zapytania ofertowego za pomocą formularza kontaktowego lub konfiguratora zapytania. Na Stronie dostępny może być także newsletter, którego przedmiotem będzie informowanie o działaniach Właściciela Strony, aktualnościach i nowych produktach i usługach Właściciela Strony. Strona, dostępne na niej produkty i usługi oraz niniejszy regulamin skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców, tj. Strona nie jest skierowana do konsumentów. Prawem właściwym dla Strony oraz niniejszego regulaminu i zawieranych na jego podstawie umów jest prawo polskie.

Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest możliwe za jej pośrednictwem zawarcie umowy sprzedaży produktów i usług  Właściciela Strony (oznacza to m.in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach i usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania ofertowego skierowanego do Właściciela Strony oraz dopiero po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębną umową sprzedaży lub odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez Właściciela Strony, które zostaną udostępnione przez niego.

Właściciel dokłada należytych starań, aby prezentowane na Stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Jednocześnie Właściciel zastrzega, że wszelkie treści, które są dostępne na Stronie, posiadają wyłącznie charakter informacyjny.

 

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z usług elektronicznych i obowiązki ustawowe Właściciela).

 

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o dostarczanych przez siebie produktach i usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari albo Microsoft Edge.
 • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazane jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Można w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

Wszelkie informacje i dane przesyłane przez użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest przesyłanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje obraźliwe i naruszające renomę Właściciela bądź też takie, które mogą wprowadzić w błąd Właściciela lub inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne instytucje, strony internetowe i usługi. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Strony Internetowej do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam).

Korzystanie ze Strony wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby każdy użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

W razie jakichkolwiek problemów, reklamacji lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony na przykład:

 • mailowo: jekko@jekko.com.pl
 • czat dostępny na stronie
 • telefonicznie: +48 68 347 58 58
 • pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Poza możliwością przeglądania informacji i innych treści dostępnych na Stronie Internetowej dostępne są także następujące usługi elektroniczne: formularz kontaktowy, konfigurator zapytania, blog oraz newsletter.

 • Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy pozwala przesłać zapytanie kontaktowe do Właściciela. Przesłanie zapytania nie rodzi po stronie użytkownika ani Właściciela Strony zobowiązań, stanowi jedynie sposób nawiązania kontaktu z Właścicielem Strony.

Korzystanie z formularza kontaktowego rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia jego wypełniania na Stronie – standardowo jest on dostępny w zakładce „Kontakt” i/lub w dolnej części Strony. Przesłanie zapytania kontaktowego następuję z chwilą wykonania łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na Stronie Internetowej po wypełnieniu formularza wyceny pola akcji umieszczonego pod formularzem – do tej chwili istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu kontaktowym niezbędne jest podanie danych kontaktowych osoby wypełniającej formularz: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania kontaktowego przez użytkownika za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania zapytania kontaktowego za jego pośrednictwem.

 • Konfigurator zapytania

Konfigurator zapytania to elektroniczny formularz dostępny na Stronie umożliwiający zlecenie klientowi zapytanie ofertowego dotyczącego wybranej przez niego konfiguracji produktu lub usługi Właściciela Strony – spośród dostępnych na Stronie opcji. W ramach formularza możliwe jest określenie m.in. produktu, którego ma dotyczyć zapytanie oraz dodatkowych akcesoriów do danego produktu.

Korzystanie z Konfiguratora zapytania rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia przez użytkownika jego wypełniania na Stronie. Złożenie zapytania ofertowego następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza konfiguratora zapytania i (2) kliknięciu na Stronie po wypełnieniu wymaganych danych pola akcji umieszczonego pod formularzem – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami i opcjami dostępnymi na Stronie). W konfiguratorze zapytania niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego oraz wybranie produktu i ew. dodatkowych akcesoriów.

Usługa elektroniczna konfigurator zapytania świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania ofertowego za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania przez klienta.

 • Blog

Korzystanie z bloga możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki z aktualnościami na Stronie Internetowej. Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności. Blog umożliwia zapoznanie się z treścią artykułów i aktualności publikowanych przez Właściciela i nawiązujących do tematyki Strony Internetowej oraz jego usług i produktów.

Usługa elektroniczna blog świadczona jest nieodpłatnie. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie Strony Internetowej.

 • Newsletter

Przedmiotem newslettera jest informowanie o prowadzonej przez Właściciela Strony działalności, w tym o produktach i usługach Właściciela Strony, a także publikowanie porad i aktualności związanych z prowadzoną działalnością.

Zapis na newsletter następuje po podaniu w zakładce/polu newsletter widocznym na Stronie adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera i kliknięciu pola akcji, a następnie potwierdzeniu chęci zapisu na newsletter poprzez kliknięcie w link otrzymany na podany adres poczty elektronicznej. Na newsletter można się zapisać także zaznaczając odpowiedni checkboxa podczas wypełnienia formularza kontaktowgo.

Usługa Elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Właściciela Strony, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jekko@jekko.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn lub korzystając z opcji wypisania się dostępnej w treści wiadomości otrzymywanej w ramach newslettera.

 

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

 

ODESŁANIA

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności tam ustaloną. Niniejszy regulamin dotyczy tylko niniejszej Strony.

 

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • mailowo: jekko@jekko.com.pl
 • czat dostępny na Stronie
 • telefonicznie: +48 68 347 58 58
 • pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn
 • osobiście pod adresem: ul. Przemysłowa 2, 64-200 Wolsztyn lub Okunin 21, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki